Mawy baglanyşyklar bolan “Semalt” ştatlary, görünmek üçin ýeterlik däl


2020-nji ýyl, internetiň we gözleg motorlarynyň işleýşinde has köp gowulaşmalar boldy. Dünýä gözlegiň netijeleriniň sahypalarynda gök baglanyşyklardan geçendigi baradaky hakykata oýandy. Häzirki wagtda has köp gözleg netijeleriniň şekil we ses jogaplary görnüşinde gelýändigini görýäris. Bu, web döredijilere we özüňiz ýaly web sahypalarynyň eýelerine diňe gök baglanyşyklara ünsi jemlemegiň diňe şu wagta çenli baryp biljekdigini aýdýar. Şeýle-de bolsa, iň gowusy bolmak isleýän bolsaňyz, diňe gök baglanyşyklaryňyza däl, eýsem doly görünişiňize hem üns bermeli bolarsyňyz.

Gowy görnüp duran zady kesgitlemek, eşidilişi ýaly göni öňe däl. Şonuň üçin köp web döredijiler mümkin boldugyça köp gök baglanyşyk almaga üns berýärler. Emma bu, web sahypaňyzyň ýeterlik derejede görünmegini kepillendirmeýär.

Tapawudyny özbaşdak kesgitlemek gaty kyn bolup biler, esasanam näme edýändigiňizi bilmeseňiz. Şol kategoriýa girseňiz, özüňizi urmakdan çekinmäň, Semalt-dan professional kömek alyň. Nook, biz bejergini aňlatmaýarys ...

Semaltyň we ajaýyp toparymyzyň hünär kömegi bilen diňe bir gök baglanyşyklardan däl, eýsem her görnüşdäki görünmekden lezzet alarsyňyz. Hyzmatlarymyz, web sahypaňyzyň ses, wideo we şekil gözlegleri üçin açylmagyny üpjün eder. Görünmek derejesine laýyk gelýän zat. Web sahypaňyzy dürli gözlegler arkaly görmek ukyby, görünmegi şeýle möhüm edýär.

Web gözleginiň ösýändigine düşünýäris. Aslynda, ençeme ýyl bäri onuň ewolýusiýasyna gözegçilik edýäris we ulanyjylaryň bu üýtgeşmelere edýän reaksiýalaryna düşünýäris. Häzirki wagtda Google ýaly gözleg ulgamlary ulanyjylara suratlary we wideolary ulanyp, öňki ýyllarda bolşy ýaly has ygtybarly we takyk görnüşde gözlemäge mümkinçilik berýär.

Täze enjam girişleri we gözleg netijeleri hem şeýle bir ösdi welin, gözlegçiler öňki gözleg motorlarynyň möhüm hasaplaýan gök baglanyşyklaryny görmezler. Tozada galmajakdygyňyza göz ýetirmek üçin gözleg motorlaryny ösdürmek arkaly ulanylýan täze gurallary we strategiýalary optimizirlemeli.

SEO görnükliligi näme?


“Semalt” size duşup boljak SEO görnükliliginiň iň gönümel kesgitlemelerinden birini berýär. Simplyönekeýje söz bilen aýdyp boljak aşa tehniki kesgitleme bilen sizi çekmeýäris: SEO-nyň görnükliligi, web sahypaňyzyň organiki açar sözlerden basýan göterimini görkezýän ölçegdir.

Thinkingöne pikir edişiňizden tapawutlylykda, SEO-nyň görnükliligine diňe açar sözleriňiziň alýan çig trafigi nukdaýnazaryndan düşünmeli däl. Has dogrusy, SEO-ny görmek mümkinçiligiňizi bäsdeşlik bilen deňeşdireniňde SERP-lerde kesgitleýär. Günde 3000 gezek basyp bilersiňiz, bu öz-özünden gaty gowy. Competitionöne bäsdeşlik bilen deňeşdireniňde, günde 30 000-e çenli organiki basmak bolýar, 3000 hatda başlamadyk ýaly.

Bu Semalt ýaly ähli ýagdaý üýtgeýär. Semalt diňe web sahypaňyzdan toplanan maglumatlara bil baglamagyň ýerine, ýaryş web sahypasyna näçe gezek basylýandygyny deňeşdirýär. Bäsleşigi seljermek we web sahypaňyzy üýtgetmek üçin näme edýändigimizi islemeýäris. Ulanyjynyň gözlemek üçin ulanýan tertibine garamazdan web sahypaňyzyň görünýändigine göz ýetirýäris.

Geliň, biraz döweliň.

100% SEO görnükliligi web sahypaňyzda bolup biljek iň gowy zat. Emma beýle zat bolmandy. Eger şeýle boljak bolsa, web sahypaňyzyň belli bir açar sözler toplumy üçin Google-daky ähli organiki ýerlere eýedigini aňladýar. Şeýle hem, web sahypaňyzyň basyp bolýan SERP aýratynlyklarynyň hemmesine eýe boljakdygyny aňladar. Başgaça aýdylanda, hemmeler web sahypaňyza basýarlar.

Geň ýeri, 35% -e çenli SEO görnükliligi bar bolsa, açar söz kategoriýasy üçin 1-nji orunda durýarsyňyz. 35% basmak, 1-nji belgä gireniňizde web sahypaňyzyň basjak mukdaryny görkezýär we birinji sahypanyň daşyna düşmek şowsuz bolsa, 0% SEO görnükliligine garaşylýar. Ilkinji iki sahypanyň daşyna düşseňiz, web sahypaňyzy halas etmek üçin Semaltdaky hakyky hünärmenler bilen web tiz kömek çagyryşyna mätäç bolup bilersiňiz.

Görüşiňiz näme üçin beýle möhüm?

1. SEO-nyň görnükli ölçegleri SEO meselelerini anyklamagy we çözmegi has çaltlaşdyrýar:
Gözlegiň görnükliliginiň peselmegi bilen ünsüňiz derrew web sahypaňyzda ýüze çykýan meselä gönükdirilýär. Algoritm täzelenmesi ýa-da jeza täsir eden bolsa, duýmak aňsatlaşýar.

2. Web sahypalaryňyzda SEO öndürijiligini has gowy görkezýär:
SEO görnükliligiň göterimini göreniňde, stoluň üstünde näçe trafik goýýandygyňy bilýärsiň. Mysal üçin, döredýän SEO traffigiňiziň diňe çig sanlaryna üns berseňiz, umumy traffigiň sanyny bilmän kanagatlanyp bilersiňiz. Üç ýaryşa gatnaşsaňyz, üçünji orny eýeläp bilersiňiz, sebäbi üçünji nomer gaty erbet däl. Röne ýaryşçylaryň sanyna üns berseňiz, erbet iş edendigiňizi, iň soňky gelendigiňizi görersiňiz.

3. SEO görnükliligi netijeleriňizi deňeşdirýär, şeýlelik bilen sizi has gowy ugrukdyrýar. SEO yzygiderli derňewi bilen aşakdaky ýaly netijäni alyp bilersiňiz:
  • Açar söz # 1, 500 gezek basmak
  • 2-nji açar söz, 300 gezek basmak.
# 1 açar söz 2-nji açar sözden has gowy işleýär diýip awtomatiki pikir edýärsiňiz, ýöne bu hökman dogry däl.
SEO görnükliligi, şol açar sözdäki basylanlaryň umumy sanyna garşy basylanlaryň göterimini berýär. Şeýlelik bilen, 1-nji açar sözüňiziň 3%, 2-nji açar sözüňiziň 10% -e ýetip biljekdigine göz ýetirip bilersiňiz. Bu netije, web sahypaňyzyň has gowulaşmagyna kömek edip, kämilleşdirilmeli açar sözleriňizi gowulaşdyrmaga kömek edýär.

SEO görnükliligi SEO traffigi däl. Bu ikisini bulaşdyrmajak boluň.

Internet ulanyjylarynyň diňe gök baglanyşyklara däl-de, görnüklilige ünsi jemlemelidigine düşünmek üçin Semalt, Visible-iň gök baglanyşyklary ýeňýän esasy ugurlaryny düzdi.

Talap gerek däl

Google-da "Google Discover" atly täze bir aýratynlyk, internet ulanyjylaryna gözleýän zatlaryny hatda ýazmazdan ozal üpjün etmegi maksat edinýär. Bu sosial media ýazgylaryna meňzemek üçin döredildi. Bu iýmit geň galdyryjy derejede takyk we bularyň hemmesi Google-yň adamlaryň iň köp gözleýän zatlary baradaky giňişleýin maglumatlary sebäpli. Bu aýratynlyk täsirli, sebäbi gözleg taryhyňyza we Google-yň beýleki işlerine esaslanyp düzülen maglumatlary, suratlary we wideolary görkezýär.

Netije sahypalary ýok

Bu aýratynlyk, Google ses gözleginiň netijeliligine gönüden-göni täsir edýär. Ses gözlegi häzirki wagtda ulanyjylaryň maglumat gözlemeginiň esasy bölegine öwrülýär. Päsgelçilikleri ýeňip geçmegiň has çalt we az stresli ýollaryny gözleýän nesil bilen, telefon ulanyjylarynyň 20% -inden gowragynyň ses gözlemek opsiýasyny ulanmagy makul bilýändigine geň galmaly dälsiňiz. Indi tendensiýa däl-de, hakykatymyz hasap edilmeli.

Häzirki wagtda Google Home we Amazon Echo ýaly ekransyz enjamlarymyz bar, bu ulanyjy üçin diňe bir gözleg netijesini görkezer. Web sahypaňyz görünmäge we diňe gök baglanyşyklara gönükdirilmedik bolsa, ses gözleginde görünmez.

Ekranly enjamlarda ses gözlegleri üçin Google henizem iň gowy hasaplaýan görnüşini görkezýär, ýöne gök baglanyşyklary bolan beýleki netijeleri görkezýär. Diňe muňa bil baglamak entek ýeterlik däl, sebäbi ulanyjy başga bir netijäni göz öňünde tutmazdan ozal oturmagy we diňlemegi makul bilýär.

Tekstiň netijesi ýok

Surat gözlegi web sahypalary we ulanyjylar üçin ajaýyp aýratynlyk diýlende bize ynanyň. Gözleg motorlary tarapyndan bu tehnologiýany ulanmazdan ozal, ulanyjylar maglumat gerek ýerini ýa-da önümini suratlandyrmazdan ozal uzak we gaty pikirlenmeli boldular. Suratlar bilen gözlemek has aňsatlaşdy. Bu aýratynlyk önümleri ýa-da ýerleri gözlemek üçin ajaýyp, ýöne suratlardaky tekstleri hem gözleýär.